Koreana Restaurant

0 0 Reviews Claim this business.
House 22, Road 123, Gulshan-1 Dhaka, Bangladesh, Gulshan 1, Dhaka, Dhaka, Bangladesh.
Your Review and Rating Matters!

About

Koreana Restaurant

Road 123, House 22, Gulshan-1, Dhaka
Koreana Restaurant.

Social Profile